Metodika Chytrý venkov

Účelem Metodiky je představit ucelený rámec pro implementaci neobvyklých a chytrých řešení problémů venkovských oblastí včetně návodu ke konkrétním vybraným aktivitám (viz Příloha Metodiky). Metodika klade důraz na vnitřní zdroje venkovských oblastí a rozvoj na bázi vyvážené kombinace komunitních a technologických řešení. Metodika není vyhrazena jedné skupině aktérů, ale pro její implementaci je nutná vertikální i horizontální spolupráce aktérů rozvoje venkova. Metodika a navrhovaná opatření v ní jsou tedy do různé míry určeny aktérům národní (ministerstva, vládní agentury, celostátní sdružení venkovských aktérů, aj.), krajské (krajské úřady, regionální inovační centra, aj.) a lokální úrovně (obce, místní akční skupiny – MAS, neziskové organizace).

Inovativnost Metodiky spočívá v zaměření především na potřeby malých venkovských obcí – v českých podmínkách zatím neexistuje Metodika orientovaná na nejmenší obce a venkov. V rámci těchto malých obcích pomocí navržených technologicky i komunitně orientovaných opatření má Metodika přispět k aktivizaci místních aktérů či místních zdrojů. Důraz na tyto místní aspekty totiž podporuje odolnost míst vůči externím aktérům. Metodika přináší pro venkov nové poznatky a návrhy, jak kvalitativně venkov rozvíjet v kontextu soudobých společensko-ekonomických, technologických a environmentálních výzev současnosti, které rozpracovává v klíčových oblastech rozvoje venkova.

Na druhou stranu některá opatření je nutné realizovat ve spolupráci s nadřízenými plánovacími úrovněmi. Metodika potřeby malých obcí nevidí izolovaně – mnohá opatření nelze realizovat z místní úrovně, protože vyžadují intervence z vyšších plánovacích pozic (krajská či národní) – taková opatření vyžadují širokou vertikální spolupráci mezi dotčenými aktéry. Na druhou stranu je nutné více spoléhat také na horizontální spolupráci aktérů (tj. meziobecní spolupráci), kdy některé intervence není efektivní realizovat z poptávkových důvodů na území každé obce, ale třeba na úrovni správní obce s rozšířenou působností. Nebo jsou obce součástí širších prostorových vztahů v rámci takzvaných funkčních městských oblastí, proto je nutné posilovat partnerství měst a venkovských obcí.

Metodika klade silný důraz na přilákání a udržení vzdělaného a kvalifikovaného obyvatelstva na venkově. To je naprosto klíčovým předpokladem implementace chytrých řešení - jsou to právě tito lidé, kteří jsou schopni inovativně přemýšlet o řešení daných lokálních problémů, popř. pro jejich řešení aplikovat pokročilé technologie. 

Metodika Chytrý venkov je k dispozici na tomto odkaze. 

Příloha Typologické příklady je k dispozici na tomto odkaze.

Publikováno dne: 18.7.2022