Více zeleně a života? Komunitní zahrady!

Trendem bydlení, ať už ve městě, dnes však často i na vesnicích, jsou spíše individuální domy. Přiznejme si, kolik známe - či na kolik dobře - svých sousedů, ať už v ulici nebo v bytovém domě. Pandemie covidu tuto anonymitu často prolomila, ale je třeba nezapomínat na skutečnost, že jsou to právě komunitní vztahy a vazby, které nedílnou součástí přispívají ke kvalitě života obyvatel. Komunitní život není pouze sousedskou tradicí, ale pomáhá lepší identifikaci s místem, kde žijeme, s mnoha benefity, které souvisí přímo i nepřímo s udržitelným rozvojem obce či města. Jak jedním opatřením podpořit komunitní život i aktivní občanství a zájem o dění ve svém okolí, množství zelených ploch v obci či městě, využití pozemků, které nejsou zrovna “okrasou” nebo je není možné využít jinak (která obec či město takový nemá), cestou k potravinové soběstačnosti (a odolnosti - resilienci), podpořit lokální nakládání s bioodpady (kompostováním), stát se místem setkávání všech generací, cestou k udržitelnosti (cestou naplňování Místní agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)), místem pro vzdělávání a dokonce dobrou reklamou pro obec či město? Podpořte vznik komunitních zahrad! A že takové opatření není SMART? Ve svém důsledku lze dosáhnout s minimálními náklady tolika pozitivních efektů, že nemůže být pochyb, že takové opatření je skutečně “chytré”. 


Jak realizovat komunitní zahrady zjistíte na www.kokoza.cz, odborné poradenství je zprostředkováváno za finanční podpory MŽP a SFŽP.

Publikováno dne: 16.1.2023