Znáte dobře existující informační SMART zdroje?

Využívání nových technologických nástrojů a inovativních přístupů – zvláště těch založených na digitalizaci – je dnes základní podmínkou pro zajištění (udržitelného) místního či regionálního rozvoje. Existuje nespočet zdrojů a příkladů dobré praxe, ze kterých lze čerpat, a jejichž závěry je možné při rozhodování využít. Jak se v nich ale orientovat a kde začít? Jsou všechny zdroje „stejně relevantní“?  

Je častým zvykem, že zdroje jsou vyhledávány ad hoc, nejsou strukturovány a „nové informace či postupy“ se dostávají do praxe nesystematicky, obvykle díky nadšencům z konkrétního oboru nebo s konkrétním zájmem. To nemusí být vždy špatně a dobře je tento fakt vidět také na strategických rozvojových dokumentech českých, moravských i slezských obcí a měst, i regionů (ať už jsou to kraje nebo mikroregionální celky), kde jsou často mimořádně dobře zpracována témata, která mají právě svého „nadšence“, zatímco jiná – byť zásadní témata – nejsou zpracována s takovou péčí, byť je často jejich priorita vyšší. Také příklady dobré praxe, zvláště ty ze (vzdáleného) zahraničí, mohou být v mnoha případech jen obtížně přenositelné do podmínek České republiky, ať už z důvodů technologických, kulturních, legislativních či ekonomických, přesto se konference či vzdělávací semináře často doslova „hemží“ množstvím takových příkladů, k jejichž realizaci nejsou optimální podmínky. Kde tedy začít a jak situaci zlepšit? 

Ve druhé polovině minulého roku 2021 byl v České republice proveden poměrně rozsáhlý průzkum mezi obcemi, městy a regiony realizovaný Czech Smart City Clusterem, z.s. s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj. Ačkoliv by se dalo předpokládat, že odpovídali především zájemci o realizaci SMART řešení a implementaci konceptu SMART – a výsledky tím pádem mohly být spíše optimističtější oproti realitě – výsledky tohoto šetření ukázaly, že více jak 80 % respondentů (80,9 %) nepracuje s žádnými strategickými či metodickými dokumenty MMR v oblasti SMART. Přitom některé dokumenty – konkrétně Metodika Smart Cities - Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů – byla zpracována pro potřeby obcí měst a regionů v České republice už v roce 2015 a následovaly další, ať už Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities, Metodika financování Smart City projektů, Metodika Smart Governance, Příručka k energetickým opatřením pro starosty až po Koncepci Smart Cities – Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a její implementační plán

Výsledky tohoto šetření přinesly také mnoho dalších zajímavých informací, které budou postupně představeny. Dotazníkové šetření je aktuálně opakováno tak, aby bylo možné sledovat meziroční změny. Nepochybně dojde ke značnému posunu v oblasti prioritizace témat – lze předpokládat, že energetika a energetické úspory budou hrát prim. Jestli se změní míra znalosti výše uvedených strategických a metodických dokumentů na národní úrovni, které jsou základním vodítkem pro to, jak být SMART, brzy uvidíme. 

 

Chcete se zapojit do dotazníkového průzkumu SMART řešení ve Vaší obci, městě či regionu 2022? Využijte prosím tento odkaz


Šetření je zprácováváno v rámci projektu v rámci projektu “PODPORA IMPLEMENTACE KONCEPCE SMART CITIES: Vytvoření manuálu a systému školení úředníků veřejné správy v oblasti konceptu SMART a návazné aktivity ” je financováno z výzvy č. 1/2022/NNO Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí. 

Publikováno dne: 8.11.2022